ปีการศึกษา 2542

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1หทัยรัตน์ ทรรพวสุสำนวนการให้คำแนะนำ : เปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย
(Modes of expressing advice employed in the Japanese and Thai languages : a comparative study)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2543

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1นุชนารถ เจียรวงศ์ตระกูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นต่อไทย : กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ส่งเสริมที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2538-2539
(Japan's Official Development Assistance (ODA) to Thailand : (case study) The Reforestation and Extention Project in the Northeast of Thailand, Nursery Center 4 Nakornratchasima (1995-1996))
[th] [en]
2มณีรัตน์ ไพโรจน์ไชยกุลกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของสถานศึกษาก่อนวัยเรียนญี่ปุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาสถานศึกษาก่อนวัยเรียนกวางน้อย และสถานศึกษาก่อนวัยเรียนแฮมสเตอร์
(Socialization process of Japanese preschools in Thailand : a case study of Little Deer Preschool and Hamster Preschool)
[th] [en]
3วิชยดา เก้าเอี้ยนการศึกษาหน่วยเสริมท้ายประโยค YO จากการรับรู้ของผู้ฟัง
(A Study of Final Particle “Yo” : From The Reciever’s Perception)
[th] [en]
4สุดสวาท จันทร์ดำความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของข้าวในสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(The symbolic significance of rice in Japanese culture)
[th] [en]
5สุวพรรณ ครุฑเมืองการศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยไทย
(A study of Japanese language learning behaviors of students majoring in Japanese at Thai universities)
[th] [en]
6อภินันท์ ภูประเสริฐการศึกษาทัศนคติของพนักงานคนไทยที่มีต่อระบบการฝึกอบรมด้านการผลิต ระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
(A study on the attitudes of Thai local staffs upon production related trainning system among Japanese and American companies in Thailand)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2544

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1กนกวรรณ สุทธิพรเจ้าชายโฌโตะกุกับบทบาททางพุทธศาสนา
(Prince Shootoku and his role on Buddhism)
[th] [en]
2จรรยา ศรีวิริยเลิศกุลความเชื่อมโยงของจินตภาพใน "โอะคุโนะโฮะโซะมิชิ"
(The imaginary link in "Oku no Hosomicho")
[th] [en]
3ชูศักดิ์ ตั้งสกุลนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นต่อการรวมประเทศเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น
(Japanese foreign policy toward Korean reunification in the Post Cold War era)
[th] [en]
4ดิษิตา รากะรินทร์การศึกษาหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
(Study of ways to develop Japanese-language education in regional universities : a case study at Naresuan University)
[th] [en]
5บารนี บุญทรงการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงทำงานในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
(The study of Japanese working women's roles and duties since World War II)
[th] [en]
6ปรีชยา กิตติพันธุ์สำนวนทักทายภาษาญี่ปุ่นที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวไทย
(Problematic Japanese greeting expressions for Thai students)
[th] [en]
7ภัทราวรรณ ภาณุมาภรณ์ความหมายและการใช้สำนวน te kudasai, te kudasaimasen ka, o-kudasai
(The meanings and usages of te kudasai, te kudasaimasen ka, o-kudasai)
[th] [en]
8รัฐกิตติ์ เลิศวิศววาณิชย์การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเจรจาต่อรองของญี่ปุ่น-ไทย
(A comparative study of Japanese-Thai negotiating styles)
[th] [en]
9รัตน์จิต ทองเปรมการใช้ kanoo hyoogen [v.(e.)ru/rareru] และ [v.dic.form koto ga dekiru] ในภาษาญี่ปุ่น
(The usages of potential expression [v.(e.)ru/rareru] and [v.dic.form koto ga dekiru] in Japanese)
[th] [en]
10วันวิมล พึ่งประดิษฐ์ญี่ปุ่นกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : เป้าหมายและผลประโยชน์
(Japan and Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) : goals and interests)
[th] [en]
11อุดมศรี บุญญาปะมัยความคาดหวังในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของแม่ชาวไทยกับแม่ชาวญี่ปุ่น
(Thai and Japanese mothers' expectations of raising children)
[th] [en]
12เปรมวดี ณ นครพนมการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง : กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
(A study of touristic behavior of the Japanese backpackers visiting Thailand : case study in Rattanakosin Island)
[th] [en]
13ไอลดา ทรัพย์สินการปรับตัวของศาสนาใหม่ญี่ปุ่นในการเผยแพร่ในต่างประเทศ : กรณีศึกษาเซไกคิวเซเคียวในประเทศไทย
(The adaptation of Japanese new religions in promulgating into foreign countries : a case study of Sekaikyuseikyo in Thailand)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2545

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1จักราภา อาภากรการปฏิรูปพุทธศาสนาสมัยคะมะกุระ (ค.ศ. 1185-1333)
(The reformation of Buddhism in Kamakura period (1185-1333 A.D.))
[th] [en]
2ชุติมา ธนูธรรมทัศน์วัฒนธรรมญี่ปุ่นในการ์ตูน
(Japanese culture in comics)
[th] [en]
3นิศากร ทองนอกครูในวรรณกรรมเด็กของมิยะกะวะ ฮิโระ
("Teacher" in the children's literature of Miyakawa Hiro)
[th] [en]
4พราวพรรณ ฟองกระจายการศึกษาเปรียบเทียบนิทานคอนจาคุกับปัญญาสชาดก
(A comparative study between Konjaku Monogatari Shuu and Panya Jakata)
[th] [en]
5รดาภรณ์ สายสมบูรณ์อะคุตะกะวะ ริวโนะสุเกะกับเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากนิทานคอนจาคุ
(Akutagawa Ryunosuke and his short stories adapted from Konjaku Monogatari)
[th] [en]
6รักพงษ์ แซ่โซวปัจจัยที่ช่วยให้ญี่ปุ่นไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 19
(The factors contributing to Japan's survival from colonization in the nineteenth century)
[th] [en]
7วรรณา ชินวิกัยความหมายเปรียบ "หน้า" เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น
(A comparative study of face-related figurative languages in Thai and Japanese)
[th] [en]
8สุวัฒนา เลิศมโนรัตน์ระบบประกันสังคมของญี่ปุ่น : กรณีศึกษาการดูแลระยะยาว
(Social insurance system in Japan : a study of long-term care)
[th] [en]
9เศกสิทธิ์ ปักษีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับญี่ปุ่น : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 5 แห่ง
(Academic cooperation between Thailand and Japan : a case study of Rajabhat Institutes and five Japanese universities)
[th] [en]
10เอกสิทธิ์ หนุนภักดีSoft power ของญี่ปุ่นกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้า : กรณีศึกษาข้อพิพาทเรื่องยานยนต์ระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐ
(Japan's soft power and trade conflict resolutions : a case study of Japan-U.S. auto disputes)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2546

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1ปรีดา เมธีภาคยางกูรการศึกษาความหมายของอกรรมกริยาในสำนวนรูปสามารถ reru / rareru ในภาษาญี่ปุ่น
(A study of the meanings of intransitive potential verb + reru / rareru in Japanese)
[th] [en]
2วนิดา พรพิรุฬห์การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านวัฒนธรรมองค์กรระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทอเมริกันในประเทศไทย
(The comparison of organizational culture between Japanese companies and American companies in Thailand)
[th] [en]
3วัชรชัย ขอบเหลืองกลวิธีการสื่อสารโดยการพูดอ้อมในภาษาญี่ปุ่น
(Indirectness as communicative strategy in Japanese language)
[th] [en]
4ศุลีพร นราสุวรรณปัญหาการออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวต้นคำภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
(Japanese students' pronunciation problems with initial single-consonant sounds in the Thai language)
[th] [en]
5อโนมา ศิริพานิชการศึกษาความหมายและการใช้รูป ~ta และรูป ~te shimau
(A study of the meaning and usage of ~ta and ~te shimau)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2547

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1ดาว ศรีวนาสณฑ์ปัจจัยที่ทำให้ยากูซ่าดำรงอยู่ในสังคมญี่ปุ่น
(The factors maintaining the Yakuza's existence in the Japanese society)
[th] [en]
2นิภาพรรณ เปรมฤทธิ์ความหมายเปรียบและความหมายเชิงอารมณ์ของสีในภาษาญี่ปุ่น
(Metaphorical and affective meanings in Japanese)
[th] [en]
3ภัสราภา กุลศรีสุวรรณปัจจัยที่ทำให้สหรัฐอเมริกาลดการกดดันด้านการค้าต่อญี่ปุ่นลงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลัง ทศวรรษที่ 1990
(The factors that lessen U.S. trade pressures on Japan since the latter half of 1990s)
[th] [en]
4วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการขอโทษของคนญี่ปุ่นและคนไทย
(A comparative study of strategies used in apology by Japanese and Thais)
[th] [en]
5สุจิตรา เลิศเสมความเข้าใจของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเกี่ยวกับประโยคกรรมวาจกและประโยค [-te morau] [-te kureru]
(Understandings of Thai students on sentences with passive and with [-te morau] [-te kureru])
[th] [en]
6อลิสา ลีลายุวัฒนสกุลสถานะและบทบาทของศาลเจ้ายาสุคุนิในญี่ปุ่นปัจจุบัน
(The status and roles of the Yasukuni Shrine in present-day Japan)
[th] [en]
7อาทินันท์ กาญจนดุลการใช้คำช่วยท้ายประโยคของผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบัน : สำนวนแสดงการซักถาม
(The usage of sentence's final particles of present-day Japanese women : interrogative expressions)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2548

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1จีรศักดิ์ ชาติอารยะวดีนโยบายควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ : ศึกษาเปรียบเทียบญี่ปุ่น-ไทย
(Government regulations on large-scale retail stores : a comparison between Japan and Thailand)
[th] [en]
2ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณการรับวัฒนธรรมสมัยนิยมจากญี่ปุ่นของวัยรุ่นไทย : กรณีศึกษาแฟนเพลงเจ-ป๊อป
(Japanization of Thai youth : a case study of J-Pop fans)
[th] [en]
3ทรรศพร ศิวะวัฒนะวงศ์การเปรียบเทียบทัศนคติและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อเพศชายและเพศหญิงจาก kotowaza ในภาษาญี่ปุ่นและสำนวนในภาษาไทย
(A comparison of society's attitudes and expectations from males and females using Japanese and Thai proverbs)
[th] [en]
4ธัญพร บุตรแสนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปเงินบำนาญของญี่ปุ่น
(The factors influencing Japanese public pension reforms)
[th] [en]
5ปิยาภรณ์ จันทร์สวยปัจจัยที่ทำให้สุราพื้นบ้านยังคงได้รับความนิยมในญี่ปุ่น
(Factors for the continuing popularity of traditional liquor in Japan)
[th] [en]
6พัชยา ว่องวิชชุเวทย์มุมมองของญี่ปุ่นต่อไทยในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น (1941-1945)
(Japanese views on Thailand during the Pacific War : a case study based on Japanese newspapers (1941-1945))
[th] [en]
7ลักขณา ก่อวาณิชกุลการสื่อความหมายของ "ชาเขียว" ในสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน
(The signification of "green tea" in contemporary Thai and Japanese societies)
[th] [en]
8วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์การเปรียบเทียบโครงสร้างและกลวิธีการโต้แย้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
(A comparative study on structures and argument strategies between Japanese and Thai languages)
[th] [en]
9อภิชาติ คานนิมการศึกษาความเข้าใจในเอกสารจริงของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น : กรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Study on comprehension of authentic documents among elementary Japanese learners : a case study of 12th grade students attending public schools in and around Bangkok)
[th] [en]
10เพ็ญ เกตุก่อลาภการใช้ไกไรโงะของพนักงานชาวไทยในบริษัทญี่ปุ่น
(The usage of "gairaigo" (foreign loan words) by Thais employed in Japanese companies)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2549

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1จิราภรณ์ ทองทวีสถานภาพของบุราคุมินในญี่ปุ่น
(The status of Burakumin in Japan)
[th] [en]
2วราลี ศิริมูลศึกษาเปรียบเทียบสำนวนแสดงการเปลี่ยนแปลงในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
(A comparison of state-changing expressions in Japanese and Thai)
[th] [en]
3วีนา ชคัตตรยาพงษ์การแยกขยะในประเทศญี่ปุ่น : บทบาทภาครัฐและภาคประชาชน
(Garbage separation in Japan : the roles of governments and people)
[th] [en]
4ศุกิจ รชตะเกษมการศึกษารูปคำและความหมายของคำบอกอาการและสภาพในภาษาญี่ปุ่น
(A study of forms and meanings of Japanese mimetic words)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2550

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1ขวัญใจ อรุณวิงการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
(The use of the internet in Japanese classes)
[th] [en]
2จิณะ วรยุทธนาการการใช้และความหมายของ "kara" กับ "kedo" ที่อยู่ท้ายประโยค
(Usage and meaning of 'kara' and 'kedo' at the end of the sentence)
[th] [en]
3ชุตินันท์ ทักษิณาภินันท์Soft power ของญี่ปุ่น : จากนโยบายเชิงรับสู่เชิงรุก
(Japan's soft power : from passive to proactive policy)
[th] [en]
4ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์บทบาทภาครัฐและภาคสังคมในการฟื้นฟูท้องถิ่นของญี่ปุ่น : กรณี OVOP (One Village One Product) ของโออิตะ
(The roles of government and social sectors in local revitalization in Japan : the case of Oita's OVOP (One Village One Product))
[th] [en]
5ธวัช คำทองทิพย์การศึกษาเกณฑ์และความสามารถในการใช้คำกริยาแสดงการครอบครอง "aru" และ "motsu" ในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
(A study of the usage of possessive verbs "aru" and "motsu" in Japanese, and of Thai students' understanding of these verbs)
[th] [en]
6ภาณิการ์ สุรรังสิกุลการศึกษาความหมายและวิธีการใช้คำกำหนดขอบเขต shika, dake, bakari : เปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย
(The meaning and usage of 'shika, dake and bakari' to indicate a limit : a comparative study between the Japanese and Thai languages)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2551

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1จรัลญา ศรีรักษาศึกษาเปรียบเทียบคำช่วยประสมในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย : กรณีศึกษา
(A Comparative study between the Japanese compound particle and the Thai particle : focus on )
[th] [en]
2ตรรกวิทย์ มิ่งขวัญความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับภาษาสุภาพรูปยกย่องและรูปถ่อมตนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยหลังการเรียนรู้ระดับชั้นต้น
(Understanding and attitude concerning Japanese honorific and humble expressions among post-basic Thai learners)
[th] [en]
3ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นด้านความปลอดภัยของอาหาร
(Japan's consumers protection of food safety)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1จันทร์เพ็ญ ศักดิ์ชัยเจริญกุลการศึกษารูปแบบและปัจจัยในการปรับระดับความสุภาพขณะสนทนาภาษาญี่ปุ่นของชาวไทยผู้รู้ภาษาญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับชาวญี่ปุ่น
(A Comparative Study on the Patterns and Factors of Politeness in Japanese Conversations between Thais Skilled and Japanese Native Speakers in Speaking Japanese)
[th] [en]
2ดวงกมล ศีลเภสัชกุลการศึกษาการใช้คำนามบุรุษที่ 2 ในฐานะคำสรรพนามในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
(A Study on the Pronominal Use of Japanese Address Terms by Thai Learners)
[th] [en]
3พัชร์หทัย สุกใสการศึกษาโครงสร้างและกลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาญี่ปุ่น
(A Study on the Structure and the Strategies of the Disagreement in Japanese)
[th] [en]
4ศนิ ไทรหอมหวลภาพลักษณ์ของสัตว์ที่สะท้อนผ่าน kotowaza ที่เกี่ยวกับสัตว์ในภาษาญี่ปุ่น
(Animal Images in Japanese Idiomatic Expressions as related to Animals)
[th] [en]
5สุธิดา มนัสวกุลกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในการบูรณะและฟื้นฟูอิรัก ค.ศ.2003 – 2006 : เบื้องหลังและบทบาท
(Self Defense Force and the Reconstruction Operation in Iraq during 2003-2006: Reasons and Roles)
[th] [en]
6อัจฉรา ชูพูลการศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการนำไปใช้จริงเกี่ยวกับประโยค [-te ageru] [-te kureru] [-te morau] ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
(A Study of Understanding and Ability of Using the Japanese Clauses [-te ageru] [-te kureru] [-te morau] among Thai Learners)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1กันต์ อาลัยญาติการศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำเลียนเสียงธรรมชาติภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
(Learning strategies of Japanese onomatopoeic words of Thai learners)
[th] [en]
2ชาคริยา ชุมมวลการศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ “เคโดะ” ที่อยู่ท้ายประโยค ระหว่างผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น
(Study of the function of )
[th] [en]
3นันทพร ชื่นกระโทกอิทธิพลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อสังคมญี่ปุ่น
(ICT revolution in Japanese society : mobile phone)
[th] [en]
4สุกัญญา ดีต่อการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของซากุระที่ปรากฏในบทกวีไฮขุสมัยเอโดะ กรณีศึกษา ผลงานของมะท์ซุโอะ บะโฌ โยะซะ บุซน และโคะบะยะฌิ อิซซะ
(Cherry blossom image in Haiku of Matsuo Bashou)
[th] [en]
5สุพรรษา พิณศรีการศึกษาความเชื่อเรื่องไกไรโงะ (คำยืมในภาษาญี่ปุ่น) - เปรียบเทียบระหว่างผู้สอน, ผู้เรียน และผู้ทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
(Study of beliefs about Japanese loanwords (gairaigo) among university students , lecturers and Japanese-speaking employees)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1ชนัญญ์ธร รุ่งธัญนิธิธรณ์การเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนคันจิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Study of Kanji learning strategies used by upper secondary school students)
2ปูรณัธ วังกานนท์หลักการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดการผลิตเองบริโภคเอง (地産地消)
(Principle of self-reliance management in Japan)
3พรทิพย์ วาคาบายาชิแรงงานแบบฮะเคนในสังคมญี่ปุ่น
(Dispatched employees in Japanese society (Haken rodosha))
[th] [en]
4วาสนา ปานนวมการส่งเสริมการ์ตูนของญี่ปุ่น: เครื่องมือเพิ่มSoft Power และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
(Promoting Japanese cartoons : a tool for enhancing soft power and economic interests)
5วิศรุตา โมราชาติการศึกษาเปรียบเทียบความหมายของสำนวน ~nakereba naranai ในภาษาญี่ปุ่นกับ “ต้อง” ในภาษาไทย
(Comparative study of the meanings of Japanese and Thai expressions nakerebanaranai and [tong])
[th] [en]
6สุดปรารถนา ดวงแก้วการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาการตั้งชุมชน และการปรับตัวของชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณและชาวไทย
(Long stay tourism in Muang District, Chaingmai Province : a case study of community establishment and adaptation of retires Japanese)
[th] [en]
7เสาวลักษณ์ หีบแก้วบทบาทภาคประชาสังคมในการทูตสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น
(Role of civil society in Japan's environmental diplomacy)
[th] [en]
8ไพลิน กลิ่นเกษรกลวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาวไทย
(Japanese language learning strategies of Thai secondary students)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1นิจฉรา เครือแปงการศึกษาข้อผิดพลาดของการใช้ Teiru ของผู้เรียนชาวไทยระดับต้น และข้อเสนอแนะเพื่อการสอนผู้เรียนชาวไทย
(AN ERROR ANALYSIS ON USING TEIRU OF THAI LEARNERS IN BEGINNING LEVEL AND GIVING A SUGGESTION)
[th] [en]
2ปิยภัทรา ไทยเที่ยงปัญหาของนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยโครงการเอเอฟเอสในประเทศญี่ปุ่น
(THE PROBLEMS OF THAI AFS EXCHANGE STUDENTS IN JAPAN)
[th] [en]
3พรเทพ เจิมขุนทดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของภาษาญี่ปุ่นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
( A STUDY STUDENT-CENTERED OF JAPANESE DIVISION IN RAJABHAT UNIVERSITY)
[th] [en]
4ภัทรียา วงศ์วานิชการตีความสำนวนเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย
(THE INTERPRETATION OF BODY - RELATED JAPANESE IDIOMS BY THAI LEARNERS)
[th] [en]
5วรินทร์ สุมนพันธุ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ 11 มีนาคม 2011
(THE ENHANCE OF JAPANESE TOURISM AFTER EARTHQUAKE AND TOURISM ON MARCH 2011)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1กฤษณะ มณีสอดแสงกลวิธีการศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(A STUDY OF JAPAN GENERAL KNOWLEDGE LEARNING STRATEGIES USED BY THAI HIGH SCHOOL STUDENTS.)
[th] [en]
2จารุณี คำกำจรอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์อารมณ์โกรธในสำนวนภาษาญี่ปุ่น
(AN ANALYSIS OF CONCEPTUAL METAPHORS FOR ANGER IN JAPANESE IDIOMATIC EXPRESSIONS)
[th] [en]
3นิเย๊าะ จาหลงการออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่
(PRONUNCIATION OF JAPANESE CONSONANTS BY THAI LEARNERS WHO SPEAK PATANI MALAY AS THEIR MOTHER TONGUE.)
[th] [en]
4ศิรินทร์ญา เปียกลิ่นการศึกษาการใช้และความต้องการสื่ออินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนคันจิระดับอุดมศึกษา
(A STUDY OF THE USAGE AND THE NEED OF THE INTERNET FOR KANJI LEARNING AT UNDERGRADUATE LEVEL.)
[th] [en]
5สิริขวัญ สงวนผลล่ามการแพทย์ (ภาษาญี่ปุ่น-ไทย) ในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยและแนวทางการฝึกอบรมล่ามการแพทย์
(MEDICAL INTERPRETERS (JAPANESE -THAI) AT A PRIVATE HOSPITAL IN THAILAND AND A GUIDELINE FOR TRAINING PROGRAMS)
[th] [en]
6เข้ม แสงคำการศึกษากลวิธีการแปลการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
(The Study of Strategies in Translating Japanese Comic into Thai)
[th] [en]
7เวณิกา สุปัญญเดชาการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
(The Employment of Foreign Students in Japan.)
[th] [en]
8ไอลดา ลิบลับการใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย
(USE OF CONCEPT MAPPING STRATEGY IN READING CLASS: A CASE STUDY OF THAI ELEMENTARY LEARNERS OF JAPANESE.)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1กฤตพล วิภาวีกุลอุตสาหกรรมการพิมพ์หนังสือในประเทศญี่ปุ่น
(The Book Publishing Industry in Japan)
[th] [en]
2นันทิพร จันทร์เจริญความเข้าใจและความสามารถในการใช้รูปเชื่อมประโยค และรูปอื่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย
(Comprehension of and ability to use the expression “te” and other expressions by thai students of elementary japanese)
[th] [en]
3อิทธิพล บัวย้อยการศึกษาสำนวนในภาษาญี่ปุ่นที่ขึ้นต้นด้วย "ตา" : ศึกษาจากคลังข้อมูลหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น
(The Study of Japanese idioms starting with "ME" : base on Japanese newspaper corpus.)
[th] [en]

ปีการศึกษา 2558

ลำดับที่ชื่อผู้ทำวิจัยชื่อหัวข้องานวิจัยบทคัดย่อ
1ปฐมาภรณ์ วรศิริการขึ้นสู่อำนาจและการรักษาอำนาจของไดเมียวในช่วงสมัยสงครามกลางเมือง (ค.ศ 1467-1573)
(THE RISE TO POWER OF SENGOKU DAIMYO DURING WARRING-STATES PERIOD, 1467-1573: THE CASE OF MORI CLAN)
[th] [en]
2ภัทรา แจ้งใจเจริญการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนโอหงิมาจิ หมู่บ้านชิราคาว่าโก จังหวัดกิฝุ ประเทศญี่ปุ่น
(CULTURAL TOURISM MANAGEMENT; A CASE STUDY OF OGIMACHI COMMUNITY, SHIRAKAWA-GO VILLAGE, GIFU PREFECTURE, JAPAN)
[th] [en]