มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรกในคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2508 (1965) ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น (ซึ่งต่อมาโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของ The Japan Foundation ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1972)  ทั้งในด้านผู้สอน ตำรา ตลอดจนพจนานุกรมสำหรับอาจารย์และนักศึกษา 
                    วิชาภาษาญี่ปุ่น ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตอนต้นนั้นเปิดสอนเป็นวิชาเลือก จากนั้นหลักสูตรก็มีพัฒนาการมาโดยตลอด โดยเปิดสอนเป็นวิชาโท วิชาเอก (ระดับปริญญาตรี)  ตลอดจนเปิดสอนในระดับปริญญาโท ตามลำดับ  
                    หลังจากเปิดเป็นวิชาเอกในปี พ.ศ.2525 (1982) โดยใช้หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับ พ.ศ.2525(1982) เป็นฉบับแรกแล้ว ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 4 ครั้งคือ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533(1990), พ.ศ.2540 (1997),  พ.ศ. 2547 (2004), พ.ศ.2552 (2009) และ พ.ศ.2556 (2013) โดยการปรับปรุงหลักสูตรจะดำเนินการเป็นระยะทุก 5-7 ปี เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม

ประวัติสาขาโดยสังเขป

พ.ศ.2508 (1965) เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นที่คณะศิลปศาสตร์โดยสอนเป็นวิชาเลือก เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น
พ.ศ.2525 (1982) เริ่มเปิด หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรีเป็นสาขาวิชาเอก โดยรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 6ครั้ง ฉบับที่ปรับปรุงล่าสุดคือ พ.ศ. 2561 (2018) ปัจจุบัน รับนักศึกษาเอก 50 คน (ผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น 25 คน และ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น 25 คน)
พ.ศ.2540 (1997) เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาญี่ปุ่นศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวเดชั่นในด้านการไปเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์
พ.ศ.2558 (2015) หลังเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้เปลี่ยนเป็น สังกัด ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก มีคณาจารย์ไทย 12 คน และ ญี่ปุ่น 7 คน