อาจารย์ผู้สอนปัจจุบัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ อัศวราชันย์
Assistant Professor Dr. Piyawan Asawarachan
piyawan.a@arts.tu.ac.th

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.น้ำใส ตันติสุข
Ajarn Namsai Tantisuk
namsai.t@arts.tu.ac.th

ประธานหลักสูตรปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.เผ่าสถาพร ดวงแก้ว
Ajarn Paosathaporn Duangkaew
paosathaporn@hotmail.com

ประธานโครงการปริญญาโทญี่ปุ่นศึกษา

ศาสตราจารย์ วรินทร วูวงศ์
Professor Warintorn Wuwongse
warintornw@gmail.com

รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ วชิรดิลก
Associate Professor Weerawan Washiradilok

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
Associate Professor Tasanee Methapisit
tasmetha@gmail.com, tasmetha@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
Associate Professor Somkiat Chawengkijwanich
csomkiat@tu.ac.th, kiak1@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
Associate Professor Suneerat Neancharoensuk
suneerat@tu.ac.th , suneerat30@yahoo.co.jp

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
Assistant Professor Patcharaporn Kaewkitsadang
patcha24@tu.ac.th , tu.nihongo@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์
Assistant Professor Piyanuch Wiriyaenawat
piyanuchwiri@gmail.com

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์
Ajarn Siriwon Munintarawong
sirionce@hotmail.com

อาจารย์ ดร.ภรณีย์ พินันโสตติกุล
Ajarn Poranee Pinunsottikul
poranee.p@arts.tu.ac.th

อาจารย์ ナナコーン 由喜恵
Ajarn Yukie Nanakorn
yukie_na@tu.ac.th

อาจารย์ 柳沢 滴 
Ajarn Yanagisawa Shizuku

อาจารย์ 水野 吉徳
Ajarn MIZUNO Yoshinori
ymizu999@hotmail.co.jp

อาจารย์ 山本 由美子
Ajarn YAMAMOTO Yumiko
sawadeeyumiko@yahoo.co.jp

อาจารย์ 山下 春菜
Ajarn YAMASHITA HARUNA
haharurunana@live.jp

อาจารย์ 吉田 篤矢
Ajarn YOSHIDA Atsuya
swing12241224@gmail.com,http://atsuyayoshida.weebly.com

อาจารย์ 千石 昂
Ajarn Sengoku Ko
kosengoku.306@gmail.com

อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ


รองศาสตราจารย์ ผกาทิพย์ สกุลครู
Associate Professor Pakatip Skulkru

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ น้อมสวัสดิ์
Assistant Professor Sutep Nomsawadi

รองศาสตราจารย์ อาทร ฟุ้งธรรมสาร
Associate Professor Artorn Fungtammasan