หัวหน้าสาขาวิชา

Teacher img
Head of Japanese Language Section
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Assistant Professor Namsai Tantisuk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำใส ตันติสุข

Teacher img
Chief of Undergraduate Curriculum (Japanese Program)
ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

Assistant Professor Siriwon Munintarawong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์

Teacher img
Chief of Graduate Curriculum (M.A. Program)
ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาโท

Professor Somkiat Chawengkijwanich
ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช

Teacher img
Chief of Graduate Curriculum (Ph.D. Program)
ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาเอก

Associate Professor Piyanuch Wiriyaenawat
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์

คณาจารย์

อาจารย์ผู้สอนปัจจุบัน

Teacher image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำใส ตันติสุข
Assistant Professor Namsai Tantisuk

namsai.t@arts.tu.ac.th
หัวหน้าสาขา

Teacher image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์
Assistant Professor Siriwon Munintarawong

sirionce@hotmail.com
ประธานหลักสูตรปริญญาตรี

Teacher image
ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
Professor Somkiat Chawengkijwanich

somkiat.c@arts.tu.ac.th, kiak1@hotmail.com
ประธานหลักสูตรปริญญาโทญี่ปุ่นศึกษา

Teacher image
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์
Associate Professor Piyanuch Wiriyaenawat

piyanuchwiri@gmail.com
ประธานหลักสูตรปริญญาเอกญี่ปุ่นศึกษา

Teacher image
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
Associate Professor Patcharaporn Kaewkitsadang

patcharaporn.k@arts.tu.ac.th

Teacher image
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
Associate Professor Suneerat Neancharoensuk

suneerat.n@arts.tu.ac.th, suneerat@tu.ac.th

Teacher image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ อัศวราชันย์
Assistant Professor Piyawan Asawarachan

piyawan.a@arts.tu.ac.th

Teacher image
อาจารย์ 柳沢 滴 
Ajarn Yanagisawa Shizuku

Teacher image
อาจารย์ 山本 由美子
Ajarn YAMAMOTO Yumiko

sawadeeyumiko@yahoo.co.jp

Teacher image
อาจารย์ 千石 昂
Ajarn Sengoku Ko

kosengoku.306@gmail.com

Teacher image
อาจารย์ ชนิกา จิตธารารักษ์
Ajarn Chanika Chittararak

chanika.c@arts.tu.ac.th, ch.chanika@gmail.com

Teacher image
อาจารย์ ชนัญญ์ธร รุ่งธัญนิธิธรณ์
Ajarn Chanantorn Rungtanyanititorn

chanantorn.r@arts.tu.ac.th, chanantorn.rung@gmail.com

Teacher image
อาจารย์ ดร.ศุภานัน เจริญพงศ์
Ajarn Supanun Charoenpong

supanun.c@arts.tu.ac.th

Teacher image
อาจารย์ 梅本 美憂
Ajarn UMEMOTO Miyu

miyume.jpsensei@gmail.com

อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

Teacher image
รองศาสตราจารย์ ผกาทิพย์ สกุลครู
Associate Professor Pakatip Skulkru

Teacher image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ น้อมสวัสดิ์
Assistant Professor Sutep Nomsawadi

Teacher image
รองศาสตราจารย์ อาทร ฟุ้งธรรมสาร
Associate Professor Artorn Fungtammasan

Teacher image
รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ วชิรดิลก
Associate Professor Weerawan Washiradilok

Teacher image
ศาสตราจารย์ วรินทร วูวงศ์
Professor Warintorn Wuwongse

warintornw@gmail.com

Teacher image
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
Associate Professor Tasanee Methapisit

tasanee.m@arts.tu.ac.th; tasmetha@gmail.com

[ข้อมูลหัวหน้าสาขา ประธานปริญญาโท และประธานหลักสูตรปริญญาตรี]